Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Цитати от Новия завет, свързани с милостинята и грижата за ближния

| 03.08.2013ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани. 
Мат. 5:7 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#5

Томува, който ти проси, давай, и не се отвръщай от оногова, който ти иска назаем.
Мат. 5:42 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#5

Гледайте да не проявявате своята праведност пред човеците, за да ви видят; инак, няма да имате награда при Небесния ваш Отец.
И тъй, кога правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерците по синагоги и по улици, за да ги хвалят човеците. Истина ви казвам: те вече получават своята награда.
А ти кога правиш милостиня, нека лявата ти ръка не знае, какво прави дясната,
та милостинята ти да бъде скришом; и твоят Отец, Който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве.
Мат. 6:1-4 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#6

Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде молец и ръжда, и дето крадци подкопават и крадат;
но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръжда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат;
защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
Мат. 6:19-21 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#6

защото каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си? Или какъв откуп ще даде човек за душата си?
Мат. 16:26 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#16

Иисус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.
Мат. 19:21 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#19 (виж също Лука. 18:22 -http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/luk.htm#18)

А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си,
и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози;
и ще постави овците от дясната Си страна, а козите - от лявата.
Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна: дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира;
защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;
гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.
Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме?
Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме?
Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
А Царят ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.
Тогава ще каже и на ония, които са от лява страна: идете от Мене, проклети, в огън вечний, приготвен за дявола и неговите ангели;
защото гладен бях, и не Ми дадохте да ям; жаден бях, и не Ме напоихте;
странник бях, и не Ме прибрахте; гол бях, и не Ме облякохте; болен и в тъмница, и не Ме споходихте.
Тогава и те ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница, и не Ти послужихме?
Тогава ще им отговори и каже: истина ви казвам: доколкото не сте сторили това на едного от тия най-малките, и Мене не сте го сторили.
И тия ще отидат във вечна мъка, а праведниците - в живот вечен.
Мат. 25:31-46 http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm#25

ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

Но давайте милостиня според силите си; тогава всичко у вас ще бъде чисто.
Но горко вам, фарисеи, задето давате десятък от гьозум, седефче и от всякакъв зеленчук, а немарите за съда и любовта Божия: това трябваше да правите, и онова да не оставяте.
Лука. 11:41-42 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/luk.htm#11

Продайте си имотите и дайте милостиня. Пригответе си кесии, които да не овехтяват, съкровище на небесата, което да се не изчерпя, където крадец не приближава, и което молец не поврежда;
защото, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
Лука. 12:33-34 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/luk.htm#12

Но, кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, хроми, слепи,
и ще бъдеш блажен, задето те не могат да ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните.
Лука. 14:13-14 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/luk.htm#14

А Закхей застана и рече Господу: ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно.
Тогава Иисус рече за него: днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама,
Лука. 19:8-9 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/luk.htm#19

ДЕЯНИЯ НА СВЕТИТЕ АПОСТОЛИ

Имаше в Кесария един човек, на име Корнилий, стотник от полка, наречен Италийски,
мъж благочестив и богобоязлив с целия си дом; той правеше на народа много милостини и винаги се молеше Богу.
Около деветия час през деня той видя явно във видение Ангел Божий, който влезе при него и му рече: Корнилие!
А той се вгледа в него и уплашен каза: какво, Господи? Ангелът му отговори: твоите молитви и твоите милостини възлязоха за спомен пред Бога.
И сега, прати човеци в Иопия и повикай Симона, наречен Петър:
той е на гости у някой си усмар Симона, чиято къща се намира при морето; той ще ти каже думи, чрез които ще се спасиш ти и целият ти дом.
Деян. 10:1-6 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/deyan.htm#10

От никого не поисках ни сребро, ни злато, нито дреха;
сами знаете, че за моите нужди и за нуждите на ония, които бяха с мене, ми послужиха тия мои ръце.
С всичко ви показах, че именно така трябва да се трудите и да поддържате слабите, а още и да помните думите на Господа Иисуса, защото Сам Той каза: по-блажено е да се дава, нежели да се взима.
Деян. 20:33-35 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/deyan.htm#20

СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИАКОВА

Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това: да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света.
Як. 1:27 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/iak.htm

Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата?
Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна,
а някой от вас им рече: идете си смиром, грейте се и насищайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, - каква полза?
Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.
Як. 2:14-17 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/iak.htm

А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снизходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.
Як. 3:17 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/iak.htm

И тъй, грях ономува, който знае да прави добро, а не прави.
Як. 4-17 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/iak.htm

СЪБОРНО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ИУДА

А вие, възлюбени, като се назидавате в пресветата ваша вяра и се молите чрез Дух Светий,
запазвайте себе си в любов Божия, очаквайки милост от Господа нашего Иисуса Христа, за вечен живот;
и към едни бивайте милостиви с разсъждение,
а други със страх спасявайте, като ги изтръгвате от огън, и изобличавайте със страх, като се гнусите от дрехата, която е осквернена от плътта.
Иуда. 1:20-23 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/iud.htm

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО РИМЛЯНИ

Скръб и утеснение върху душата на всеки човек, който прави зло, първом на иудеин, сетне и на елин,
а слава и чест и мир всекиму, който прави добро, първом на иудеин, а сетне и на елин;
защото Бог не гледа на лице.
Рим. 2:9-11 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/rim.htm#2

И понеже, по дадената нам благодат, имаме разни дарби, то, имаш ли пророчество, пророчествувай според вярата;
имаш ли служба, пребъдвай в службата; учител ли си, - в учението;
наставник ли си, - наставлявай; дарител ли си, - дарувай простосърдечно; предстоятел ли си, - предстоявай с усърдие; благотворител ли си, - благотвори на радо сърце.
Любовта да бъде нелицемерна; отвръщайте се от злото, прилепяйте се към доброто;
Рим. 12:6-9 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/rim.htm#12

Ние, силните, сме длъжни да понасяме немощите на слабите и не на себе си да угаждаме:
всеки от нас е длъжен да угажда на ближния в доброто, за назидание.
Защото и Христос не на Себе Си угоди, но както е писано: "хулите на ония, които Те хулят, паднаха върху Мене".
Рим. 15:1-3 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/rim.htm#15

А сега отивам в Иерусалим, за да послужа на светиите,
защото Македония и Ахаия благоволиха да направят някое подаяние за бедните светии в Иерусалим.
Благоволиха, па и длъжни им са. Понеже, ако езичниците станаха съучастници в техните духовни блага, то длъжни са и тям да услужват със своите телесни блага.
Рим. 15:25-27 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/rim.htm#15

ПЪРВО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ

Никой да не търси своята полза, а всякой - ползата на другиго.
1Кор. 10:24 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/1kor.htm#10

И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, - щом любов нямам, нищо ме не ползува.
1Кор. 13:3 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/1kor.htm#13

А колкото до събиране милостиня за светиите, правете и вие тъй, както съм наредил в галатийските църкви:
във всеки първи ден на седмицата всеки един от вас да отделя и скътва у себе си каквото може, та не кога дойда, тогава да се събира милостиня.
А кога дойда, които изберете вие, тях ще пратя с писма, за да занесат вашата милостиня в Иерусалим.
1Кор. 16:1-3 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/1kor.htm#16

ВТОРО ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОРИНТЯНИ

Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашего Иисуса Христа, Отец на милосърдието и Бог на всяка утеха,
Който ни утешава при всяка наша скръб, та и ние да можем да утешаваме намиращите се във всяка скръб с оная утеха, с която Бог утешава сами нас!
2Кор. 1:3-4 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/2kor.htm

Известяваме ви, братя, за благодатта Божия, дадена на църквите македонски,
че сред много скръбни изпитни тяхната радост бе изобилно; и при голямата си беднотия изобилно проявиха богатството на своето добродушие;
защото (свидетел съм) те се показаха доброволни пожертвователи по силите си и извън силите,
като ни молеха твърде много, да приемем техния дар и участие в услужване на светиите;
2Кор. 8:1-4 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/2kor.htm#8

Не че искам да бъде на другите леко, а вам тежко, но за изравнение:
сегашният ваш излишък да допълня техния недостиг, за да послужи и техният излишък при вашия недостиг, та да има равенство,
както е писано: "който е събрал много, не е имал излишък; и който - малко, не е имал недостиг".
2Кор. 8:14 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/2kor.htm#8

Затова счетох за нужно да помоля братята, да дойдат напред при вас и да се погрижат отрано, щото предизвестената милостиня ваша да бъде готова като плод на щедрост, а не на скъперничество.
С това искам да кажа: който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне.
Всеки да отдели, колкото му сърце дава, без да му се свиди, и без да го принуждават; защото Бог люби оногова, който драговолно дава.
А Бог е силен да умножи у вас всякаква благодат, та, като имате винаги всякакво доволство във всичко, да бъдете щедри във всяко добро дело,
както е писано: "пръсна, раздаде на сиромаси; правдата му пребъдва вечно".
А Оня, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, дано даде изобилие на посеяното от вас и да наспори плодовете на вашата правда,
та да бъдете богати във всичко за всяка щедрост, която чрез нас извиква благодарност към Бога.
Защото извършването на тая служба не само запълня лишенията на светиите, но и у мнозина извиква обилни благодарности към Бога;
2Кор. 9:5-12 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/2kor.htm#9

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ГАЛАТЯНИ

А плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра,
кротост, въздържание. Против такива няма закон
Гал. 5:22-23 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/gal.htm#5

Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне:
който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление; а който сее в духа, от духа ще пожъне вечен живот.
Като правим добро, да се не обезсърчаваме, защото ще пожънем в свое време, без да се уморяваме.
И тъй, докле имаме време, нека правим добро на всички, а най-вече на своите по вяра.
Гал. 6:7-10 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/gal.htm#6

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕФЕСЯНИ

Защото Негово творение сме ние, създадени в Христа Иисуса за добри дела, що Бог е предназначил да вършим.
Ефес. 2:10 - www.pravoslavieto.com/bible/nz/efes.htm#2

Който е крал, да не краде вече, а по-добре е да се труди, като върши с ръцете си полезното, за да има що да отделя ономува, който се нуждае.
Ефес. 4:28 - www.pravoslavieto.com/bible/nz/efes.htm#4

Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба;
но бивайте един към другиго добри, състрадателни, прощавайки си един другиму, както и Бог ви прости в Христа.
Ефес. 4:32 - www.pravoslavieto.com/bible/nz/efes.htm#4

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО КОЛОСЯНИ

И тъй, като избраници Божии, свети и възлюбени, облечете се в милосърдие, благост, смиреномъдрие, кротост, дълготърпение,
като се търпите един други и си прощавате взаимно, ако някой има против някого оплакване: както Христос ви прости, така и вие.
А над всичко това облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството, -
и мир Божи да цари в сърцата ви; към него сте и призвани в едно тяло, затова благодарни бъдете.
Кол. 3:12 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/kol.htm#3

ПОСЛАНИЕ НА СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЛА ДО ЕВРЕИТЕ

Братолюбието да пребъдва между вас;
страннолюбието не забравяйте, защото чрез него някои, без да знаят, оказаха гостоприемство на Ангели.
Помнете затворниците, като да сте с тях затворени, и страдащите, понеже и сами сте в тяло.
Евр. 13:1-3 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/evr.htm#13

А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благоугодни Богу.
Евр. 13:16 - http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/evr.htm#13
http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/evr.htm

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2024 milostiv.org
dgamalova