Присъедини се към нас в Facebook English | Присъединете се към нас 

Видове социални помощи и условия за получаване (2015 - 2016)

Автор: Дирекции Социално Подпомагане | 09.01.2016Съществуват следните видове социална помощ, които могат да бъдат отпуснати от Дирекции ''Социално подпомагане'':

 • помощ за отопление;
 • месечна парична помощ;
 • еднократна парична помощ;
 • помощи за безработни;
 • месечна помощ за наем.

По-надолу може да прочетете кратко описание на всяка една от тях.

Помощ за отопление

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември до 31 март.

Изплащането на целевата помощ и за новия отоплителен сезон ще се извършва на два транша – за месеците Ноември и Декември не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта; до 31 януари – за месеците Януари, Февруари и Март.

Молба-декларация по образец се подава в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен адрес от 1 юли до 31 октомври. В срок до 20 дни от подаване на молбата социален работник извършва социална анкета и определя правото на помощта.

Право на помощта, ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление (виж най-отдолу) и отговарят на следните условия:

 • Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължиния за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни).   
 • Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.
 • Да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца.
 • Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. на член от семейството.

Месечна парична помощ

Помоща се отпуска ежемесечно на лица или семейства, които отговарят на следните условия:

 • Месечният доход на лицето или семейството да е по-нисък от диференцирания минимален доход (виж най-отдолу).
 • Жилището да е единствено и не по-голямо от: едностайно – за 1 лице; двустайно за двучленно и тричленно семейство; тристайно за четиричленно и тн.
 • Да не притежават движима или надвижима собственост, която може да бъде източник на доходи. Не се отнасят за обитателите на собствено жилище, когато е единствено и в което живее инвалид с 50 или над 50 на сто или тежко болен член на семейството, както и когато жилището не е източник на допълнителни доходи поради невъзможност за отдаване под наем, лошо техническо състояние, здравни, хигиенни, социални или други причини.
 • Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество.
 • Да няма сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и гледане (освен в случаите, когато поелите задължиния за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни).
 • Да не са продавали недвижимо имущество през последните 5г.
 • Спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв. (за 1 човек – 500 лв, за 2 ма – 1000 лв.и т.н.)
 • Безработните лица да имат най-малко деветмесечна регистрация в Бюрото по труда.

Молби-декларации за отпускане на месечна парична помощ се подават в Дирекция “Социално подпомагане” по местоживеене.
За всички условия и изисквания за отпускане на месечна парична помощ виж чл.9 от ППЗСП.

Еднократна парична помощ

За задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и други жизненоважни потребности на лицата и семействата може да се отпуска еднократна помощ веднъж годишно.

Молби-декларации за отпускане на еднократна парична помощ се подават в дирекции “Социално подпомагане” по местоживеене.

За всички условия и изисквания за отпускане на eднократна парична помощ виж чл.16 от ППЗСП.

Помощи за безработни

Право на месечна помощ (по чл.9) от Дирекции “Социално подпомагане” имат безработните лица които са регистрирани в дирекциите “Бюра по труда” най-малко 9 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и не са отказвали предлаганата им работа и включването им в курсове за квалификация и преквалификация. За получаване на помощта месечния доход на лицето или семейството трябва да е по-нисък от определен диференциран минимален доход (виж най-отдолу). Размерът на помощта се определя като разлика между диференцирания минимален доход и доходите на лицата или семействата от предходния месец.
 
Не се изисква регистрация в дирекциите “Бюра по труда” на:

 • родител, полагащ грижи за дете до 3-годишна възраст;
 • лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто;
 • лице, полагащо грижи за тежко болен член на семейството или за съжителстващо с него тежко болно лице;
 • лица с психически заболявания;
 • лица над 18-годишна възраст, които още учат средно образование;
 • бременни жени след третия месец на бременността.

Деветмесечна регистрация не се изисква от лицата, които са се регистрирали в дирекциите “Бюра по труда” в едномесечен срок от:

 • изтичането на срока за отглеждане на дете до 3-годишна възраст;
 • навършването на 16-годишна възраст, ако не учат;
 • приключването на работа по програми или мерки за заетост или на сезонна работа;
 • освобождаването от местата за изтърпяване на наказанието;
 • завършването на социално учебно-професионално заведение или специални училища;
 • изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК или на НЕЛК , с което е определена 50 и над 50 на сто намалена работоспособност

Месечна помощ за наем

Право на месечна целева помощ за заплащане на наем на общински жилища ползват лицата, ако настанителната заповед е на тяхно име и, чийто доход от предходния месец е до 150 на сто от диференцирания минимален доход, ако са:

 • Самотни стари хора над 70г.
 • Сираци до 25-годишна възраст, завършили социален учебно-професионален център
 • Самотни родители.

Помощта се получава всеки месец по пощата, след представяне в Дирекция “Социално подпомагане” на фактура или квитанция за платен наем. Сумата покрива целия размер на наема (без такса смет).
За всички условия и изисквания за отпускане месечна помощ за наем виж чл.14 от ППЗСП

Максимални доходи и коефициенти за получаване на месечна парична и целева помощ за отопление

Вид семействоДиф. минимален доход
(К) Х(ГМД)
За отопление – доход до:
Лице над 75 години, живеещо само107.25лв.202.2 лв.
Лице над 65 години, живеещо само.91 лв.193.62 лв.
Лице над 70 години65лв.134.34 лв.
За всеки от съвместно живеещите съпрузи42.90 лв.108.60 лв.
За лице, съжителстващо с друго лице или семейство42.90 лв.146.04 лв.
Лице живеещо само47.45лв.151.50 лв.
За лице с трайно намалена работоспособност, живеещо само65 лв.177.24 лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто65 лв.134.34 лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто81.25лв.160.08лв.
Лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто81.25лв.193.62 лв.
За дете от 0- до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст59.15 лв.117.18 лв.
За родител, отглеждащ сам дете/деца до 3-годишна възраст78 лв.134.24 лв.
За самотен родител с дете до 18-г. възраст, а ако учи – до придобиване на средно или професионално образование, но не повече от 20-годишна възраст65 лв.177.24 лв.
За бременни жени 45 дни преди раждане65 лв.134.34 лв.
За родител, полагащ грижи за дете до 3-г. възраст
134.34 лв.
За дете сирак
142.92 лв.
За дете с трайно увреждане
142.92 лв.

Адресите на Дирекции "Социално подпомагане" може да видите от следната интернет страница- http://pomosti.oneinform.com/adresi/

Източник: Дирекции "Социално подпомагане" - http://pomosti.oneinform.com/
Снимка: Картина "Доброта и болка" на Георги Георгиев - победител в конкурса Добротворчество 2015, категория Изящни изкуства

Търси

Категории

 1. Всички
 2. Добри примери
 3. Материали от конкурс за есе, посветен на милостинята и дяконията
 4. Беседа за милосърдието и социалната дейност на Църквата
 5. Дарителството в България от 1878 до 1951 година
 6. Милосърдие и християнство
 7. Конкурс "Добротворчество" 2015, категория Студенти
 8. Конкурс "Добротворчество" 2015, Млади писатели
 9. Как да получа помощи?
 10. Конкурс "Добротворчество" 2017, категория Студенти
 11. Превенция на здравето
 12. Конкурс "Добротворчество" 2018
 13. Конкурс "Добротворчество" 2019
 14. COVID-19
 15. Конкурс "Добротворчество" 2020
 16. Конкурс "Добротворчество" 2022
 17. Конкурс "Добротворчество" 2023

Тип

 1. Всички
 2. Препоръчани
 3. Видео

Статии и видео


Текущи инициативи
Copyright © 2011-2023 milostiv.org
dgamalova